عملکرد تجهیزجمع آوری براده های موجود در آب کولانت ماشین سنگ هرکولس
بهینه سازی صورت گرفته در تجهیزکاهش طول قطعه در راستای کاهش مصرف فیلتر کاغذی
ارزش افزوده اقتصادی در سال۵ الی ۶ میلیارد ریال
میزان کاهش مصرف مواد اولیه۱.۲ متر کاهش هربار براده باری هر دو ساعت مصرف بین ۴۰ تا ۵۰ % کاهش مصرف
اثر گذاری تغییر طرح بر عمر تجهیزهر ۲۰ سال یک ریوامپ تغییر طرح بجای ۱۰ سال ۵۰ سال استفاده شود
اثرگذاری فنیمیزان خوردگی کاهش می یابد –کاهش مصرف فیلتر کاغذی