مقصود ایزدی

مدیر عامل

مجید ادیب

رئیس هیئت مدیره

علی رضا پاک روان

نایب رئیس هیئت مدیره